Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beautywiseshop, www.beautywiseshop.be , is eigendom van JB Projects bvba (hierna ‘de ondernemer’ genoemd) .

Ondernemingsnummer: 0827901235
BTW-nummer: BE 0827.901.235

Art.1: Toepasselijkheid 

·       Eenieder die een bestelling plaatst via deze website (hierna 'de consument' genoemd), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. 

·       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere tussen de ondernemer en de consument tot stand gekomen overeenkomst. De tekst van deze algemene voorwaarden worden voor iedereen ter beschikking gesteld op de internetsite van de ondernemer. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

·       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

·       Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. 

·       Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

·       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.


Artikel 2: De overeenkomst 

·       Een overeenkomst tussen de ondernemer en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld en als dusdanig wordt aanvaard. 

·       De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

·       Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten.

 

·       De consument kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Artikel 4: Acties en aanbiedingen

·       Een actie of aanbieding vervalt indien het product waarop de actie of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is.

·       Beautywiseshop (beautywiseshop.be) kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument c.q. afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

·       De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief handeling- en verzendkosten.

Artikel 5: De levering en verzending

·       De verzendingskosten voor bestellingen boven de € 50 zijn gratis. Voor bestellingen onder de € 50 reken we een verzendingskost van € 5 aan.

·       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 

·       De ondernemer streeft ernaar om bestellingen binnen  3 werkdagen na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

·       De uiterlijke levertermijn bedraagt maximaal dertig werkdagen indien de producten op moment van ontvangst van de bestelling niet voorradig zouden zijn.
 

·       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

·       Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

·       Verzending gebeurt steeds via de op de website aangegeven verzendmogelijkheden.

Artikel 6: Zichttermijn en retourneren

·       Bij de aankoop van producten heeft de consument recht op een zichtermijn van drie werkdagen. Binnen deze periode heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument. Hiervoor dient de consument zich in te loggen op de website om vervolgens via het tabblad ‘Mijn Bestelling(en)’, de aanvraag tot retourneren in te dienen.

·       Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat (ongebruikt en ongeopende verpakking) aan de ondernemer retourneren. De consument staat zelf in voor de betaling van de terugzending.  

·       Als de consument de gehele bestelling wilt retourneren, zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten, worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

·       De consument c.q. afnemer dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport.

·       Geopende, beschadigde en/of gebruikte goederen zullen in geen geval als retour aanvaard worden en zullen niet worden terugbetaald.

·       Indien de producten zich in goede en originele staat bevinden, wordt het bedrag binnen de 14 dagen terugbetaald op het rekeningnummer van de klant.

Artikel 7: Annuleringen 

·       Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.

·       Wordt de bestelling geannuleerd nadat deze reeds is verzonden, dan dient de consument de ondernemer hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en het pakket bij bezorging te weigeren. Indien wij reeds een betaling van de consument hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht

Artikel 8: Klachten 

·       Na ontvangst van de bestelling dient de consument gebreken onmiddellijk en schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn zoals op uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient u dit ons schriftelijk te melden. Dit dient te gebeuren via het contactformulier dat u onderaan de website vindt (onder het kopje ‘Klantenservice’).

·       De ondernemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertraging van een bestelling door verscheper.

Artikel 9: Overmacht 

·       De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument c.q. afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

·       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 10: Privacy, persoonsgegevens en beveiliging

·       De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en zal er zorg voor dragen dat de verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

·       De door de consument aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor administratieve afhandelingen van de met de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Voor het overige zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken mits toestemming van de consument.

·       De via de site van de ondernemer verstrekte persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorverkocht en zal deze enkel ter beschikking stellen van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van bestelovereenkomst.

·       Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

·       De bestel- en betalingsverwerking vindt plaats via Mollie B.V.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

·       Alle door de ondernemer geleverde artikelen blijven eigendom van de ondernemer totdat hij volledige betaling van het door de consument verschuldigde bedrag ontvangen heeft.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

·       De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Belgische wetgeving.

·       Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webwinkel van de ondernemer getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid.

·       De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

·       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

·       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.